bouwwaardenmodel

een goede praatplaat

Het is integraal, strategisch en tactisch van aard en een goede ‘praatplaat’ voor elk bedrijf en/of team in de B&U- en infrasector om aan te kunnen geven wáár in het proces men staat, welke impact je wil maken, welke handelings-perspectieven er zijn, welke rol en verantwoordelijkheid met moreel kompas men wil nemen, welke attitude men heeft.  Het geeft aan waar de aandacht bij jouw opgave moet liggen, waar de producten (in de verschillende levensfases) zich bevinden en hoe deze te demonteren zijn en gereed zijn voor adaptatie in de keten.

Vanuit het “oude” denken zien we rolhouders en partijen als duidelijk omschreven met vaste taken. Bij circulair bouwen zijn die rollen niet zo eenduidig. Bij het bouwwaardenmodel staan de rollen en met name de gebruiker centraal en dat betekend dat je in de vroege initiatieffase de ketenpartners en samenwerkingsverbanden in het bouwproces al snel kan identificeren. Het stimuleert co-creatie en het komen tot een integraal bouwwerk. Rollen kunnen gespiegeld zijn of aan beide zijde van de piramide opereren. Als je het gedachtegoed achter het bouwwaardenmodel gebruikt dan weet je waar je impact kan maken en waar je handelingsperspectief ligt.

Elke rol of actor in het bouwwaardenmodel hebben een natuurlijke positie ten opzichte van elkaar. Het gaat om een zelflerende organisatie waar samenwerking, gunnen, waardecreatie, expertise en innovatie leidend zijn. Dat betekent ook dat het een samenhangend sociaal systeem is. De actoren proberen vraagstukken te begrijpen door te zoeken naar verbanden en onderliggende patronen in de samenwerking tussen.

Dat betekent ook dat de ene keer een rol aan de linkerzijde van de piramide staat en andere keer aan de andere kant. We noemen dit spiegelende rollen. Alle actoren van het systeem hebben recht op een plek in de piramide. Als een rol wordt genegeerd of uitgesloten, of als iemand zijn plek niet neemt, dan raakt het systeem verstoord en zal het een nieuw evenwicht zoeken. Dat betekent dat het bouwwaardemodel meer gaat over het organiseren en acteren dan over techniek.

Het bouwwaardenmodel geeft inzicht in de verschillende methodieken en tools die er zijn voor circulair ontwerpen. Bij circulair ontwerpen staat het functioneel (of bewust functieloos) ontwerpen centraal. In een ideale circulaire economie, moet vanuit de behoefte van een gebruiker worden geredeneerd. We ontwerpen voor gebruikers en dat betekend dat we in het proces denken van boven naar beneden en werken het uit van beneden naar boven.